Štúdium je mimoriadne dôležitou súčasťou života každého človeka, pretože dnes sa už bez vzdelania nezaobídete. Údelom každého študenta vysokej školy je písanie bakalárskej prácej alebo seminárnej práce, ktorým sa počas štúdia tak ľahko nevyhnú. Každá z týchto prác vyžaduje čosi iné a navzájom sa líšia v niekoľkých smeroch.

Seminárna práca – osud každého študenta

Seminárna práca má obyčajne vopred zadanú tému, takže si ju nevolíte sami. Problematika písania seminárnej práce je špecifickejšia, pričom cieľom práce je hlbšie preskúmanie problému. Rozsah seminárnej práce je značne menší, jedná sa približne o 3000 slov, resp. 5-10 normostrán textu. Nároky kladené na seminárnu prácu sú omnoho menšie ako  v prípade bakalárskych či diplomových prác. Rovnako je v práci dovolený okrem odborného štýlu aj štýl eseje.
Okrem rozsahu a zamerania sa líši aj v účelnosti, nakoľko v tomto prípade sa nejedná o záverečnú prácu študenta.

Bakalárska práca – záverečný finiš bakalára

Bakalárska práca je forma záverečnej práce študentov v treťom ročníku bakalárskeho stupňa štúdia, ktorá je podmienkou na jeho úspešné ukončenie. Zaraďuje sa medzi práce odborného charakteru. Rozsah bakalárskej práce je značne väčší ako rozsah práce seminárnej a jedná sa o približne 30-40 normostrán textu. Obyčajné je rozdelená na teoretickú a praktickú časť, no môže sa jednať aj o čisto teoretickú prácu. Tému práce si študent vyberá sám a pracuje pod vedením školiteľa, ktorý študenta vedie tým správnym smerom.

Spoločné znaky seminárnej a bakalárskej práce

V rámci oboch foriem prác netreba zabúdať hlavne na povinné časti ako úvod, jadro a záver, ale aj na úvodnú stranu, obsah či bibliografiu. Nutnosťou je taktiež práca s odbornou literatúrou a materiálmi, pričom uvedenie zdrojov v práci by malo byť samozrejmosťou. V prípade bakalárskej práce sa nároky v závislosti od vysokej školy môžu značne líšiť, preto odporúčame prácu konzultovať s kompetentnou osobou. Prajeme vám príjemné písanie!