Máte pocit, že už je čas na to, aby ste sa osamostatnili? Nechcete byť viac nikým kontrolovaní, a tak sa pozeráte po niečom vlastnom? Premýšľate nad kúpou alebo nad prenájmom nejakého útulného bytu? Poďte sa s nami pozrieť na to, čo treba brať najmä pri prenájme bytu do úvahy. Veríme, že naše jednoducho spísané rady padnú do úrodnej pôdy a pomôžu vám.

V prvom rade treba uviesť, že je dôležité sa zamerať na to, čo si naozaj môžete dovoliť. Do úvahy teda treba brať váš mesačný príjem a premýšľať tak, aby ste zvládli pokryť všetky náklady na byt a zároveň vám ostali peniaze aspoň na základe potreby človeka. Zistite si, či sú v cene prenájmu zahrnuté aj náklady za energie. Všetky vaše výdaje za byt zbadáte na ročnom vyúčtovaní.

Čo obsahuje ročné vyúčtovanie nájomného?

  • Identifikačné údaje ( základné informácie o byte, jeho vlastníkovi, IBAN,… )
  • Zoznam služieb a energií, ktoré sú predmetom vyúčtovanie ( elektrina, teplo, voda, plyn,.. , náklady na služby: upratovanie, údržba,… opravy bytového domu)
  • Porovnanie zálohových platieb a skutočných nákladov
  • Vysvetlenie k spôsobu rozúčtovania jednotlivých energií a služieb
  • Prehľad všetkých platieb vlastníka
  • Výsledok vyúčtovania ( celkový preplatok alebo celkový nedoplatok )

Nie ste spokojní so správcom bytového domu?

Nie ste spokojní so službami správcu vášho bytového domu? Nemusíte zúfať, prinášame vám spôsob ako efektívne vymeniť správcu bytového domu.

Ak ste sa teda definitívne rozhodli, že nie ste s daným správcom domu spokojný, tak je treba ukončiť zmluvný vzťah. Treba byť však obozretný a postupovať v súlade s uzatvorenou a platnou zmluvou. Na pamäti treba mať najmä nasledovnú vyhlášku:

„Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome uzatvoria so správcom písomnú zmluvu o výkone správy. Zmluva o výkone správy, jej zmena alebo jej zánik sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Schválená zmluva o výkone správy alebo jej zmena, alebo jej zánik je záväzný pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak je podpísaný nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a správcom. Správca je povinný schválenú zmluvu alebo jej zmenu doručiť každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome. Na doručovanie sa vzťahuje osobitný predpis. 12e) Zmluva o výkone správy obsahuje najmä“ (§ 8a ods. 1 Zákona o bytoch)